0592 - 26 28 44

Privacy- & cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandtechniek Aa en Hunze streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Tandtechniek Aa en Hunze een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

1. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

 

Door het gebruik van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaattype

2. Grondslag gegevensverwerking

 

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de tandartspraktijk en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tandtechniekaaenhunze.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

 

4. Doeleinden gegevensverwerking

 

Tandtechniek Aa en Hunze verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. U desgevraagd informatie toe te sturen.
 3. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van analyse van uw gedrag op de website.

5. Bewaartermijnen

 

Tandtechniek Aa en Hunze zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomsten. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

 

6. Beveiliging

 

A. Tandtechniek Aa en Hunze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tot deze maatregelen behoren:

 1. Voor de medewerkers van Tandtechniek Aa en Hunze geldt een beroepsgeheim, uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 2. Persoonsgegevens worden op een beveiligde wijze uitgewisseld:
  1. Naar buiten toe versturen wij digitaal patiëntgegevens middels Zorgmail. Hierbij worden de e-mail en de eventuele bijlagen versleuteld verstuurd.
 3. Persoonsgegevens worden niet op USB sticks of andere mobiele dragers gekopieerd tenzij de persoonsgegevens versleuteld worden.
 4. Alleen de daartoe bevoegde medewerkers van het laboratorium, waaronder de tandprotheticus, tandtechnici en het kantoorpersoneel hebben toegang tot de patiëntgegevens middels een beveiligde Microsoft omgeving.
 5. Devices als computers, laptops en mobiele telefoons worden niet onbeheerd achtergelaten, worden versleuteld opgeslagen en verlies/diefstal dient direct te worden gemeld bij het laboratorium.
 6. Het is medewerkers niet toegestaan, zonder toestemming van het laboratorium, software te downloaden en/of om firewalls of een virusscanner aan te passen of te verwijderen.
 7. Met de bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht (de verwerkers) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Zie punt 7 hieronder voor meer informatie.
 8. Voor uw en onze veiligheid maken wij in en rondom onze laboratorium gebruik van bewakingscamera’s.

B. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tandtechniekaaenhunze.nl.

 

7. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

 

A. Tandtechniek Aa en Hunze verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

B. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandtechniek Aa en Hunze blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven voor bijvoorbeeld het ICT beheer, het versturen van facturen en websitebeheer.

 

C. Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

8. Het gebruik van cookies

 

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

9. Google Analytics

 

A. Google 

 1. Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
 3. Wij hebben hier geen invloed op. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van Google en gebruik te maken van hun diensten, wordt toegestaan dat de verkregen informatie kan worden gebruikt voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

 1. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens (wij hoeven geen gehoor te geven aan uw verzoek indien wij de persoonsgegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang hebben of de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst). Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

 

U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandtechniekaaenhunze.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0592 - 26 28 44. Om uw identiteit te verifiëren kunnen wij u verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

11. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

 

Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12. Wijzigingen privacy statement

 

Tandtechniek Aa en Hunze behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 


 

Contactgegevens

Tandtechniek Aa en Hunze

Schoolstraat 13

9461 AA Gieten

 

0592 – 26 28 44

info@tandtechniekaaenhunze.nl

www.tandtechniekaaenhunze.nl